Arkiv

Arbetskraft och transport
SITE arbetar med medborgardialog för att identifiera beteenden, attityder och behov. Under våren 2012 genomförde SITE, tillsammans med elever och lärare från Malung-Sälens Gymnasieskola, Trysil Videregående Skole samt Älvdalens Utbildningcentrum en transportenkät för att identifiera gymnasieelevers transportvanor och framtida transportbehov. Sammanlagt har 50% av gymnasieeleverna i SITE-regionen deltagit i enkäten. Resultatet visar att framtidens arbetskraft, entreprenörer och besökare är positivt inställda till att resa kollektivt men att tillgänglighet och pris är faktorer som påverkar valet av färdmedel.

Klicka på Transportenkät slutrapport för att ta del av resultatet som presenterades på transportkonferensen i Sälen 4-5 oktober 2012.

Besökare och transport
Evenemang utgör en viktigt del i helårsturism. För att skapa en bättre förståelse för antalet besökare som deltar i evenemang och undersöka deras potential att stärka kundunderlaget för kollektiva transportlösningar har SITE kartlagt evenemang och antal besökare i SITE-regionen.

Klicka på Slutrapport evenemang 2012 och Bilaga 1b för att ta del av resultatet som presenterades på transportkonferensen i Sälen 4-5 oktober 2012.
Klicka påsammanfattning bussenkät Sälen och Trysil för att ta del av den undersökning som genomfördes på skidbussarna under sportlovet 2013.

Samarbete för ett hållbart resande
Presentationer från Transportkonferensen i Sälen 4-5 oktober

Etapp 1 – WSP pdf

Evenemang i SITE-regionen K lundberg

Gränskommitten Hedmark-Dalarna K Vaagen

Hedmark Trafikk, A Fredheim

Högskolan Dalarna, Heldt Cassel

Introduktion Norderhaug

Miljövänliga transport, GREEN 2020

Program för trafikförsörjning K Söderlund

Reflektioner från Sälenkonferensen F Larsson

Reflektioner Trysilkonferens H.Bonden

Skistar Expressbuss WSP

Transportenkät A Matsson

 

Kompetensförsörjning

För att lyckas som världsdestination är regionen beroende av en attraktiv miljö dit turister återvänder, företag etablerar sig samt personal och lokalinvånare vill leva och arbeta. Detta är sammanflätat med ett kompetent värdskap hos ledare och personal inom både den privata och offentliga sektorn. För att stärka värdskapet och tillgodose framtida behov av entreprenörer och personal fokuserar SITE Destination på att utveckla samarbeten mellan kommuner, näringsliv och utbildningsaktörer.

Kompetensutveckling
SITE Destination har, bland annat, påbörjat ett samarbete med Högskolan Dalarna genom initiativet Campus Lindvallen. Syftet med Campus Lindvallen är att skapa förutsättningar för säsongsarbetare att studera på distans i en attraktiv och trivsam miljö. För att möjliggöra ett kunskapsutbyte mellan regionens turismföretag och eleverna på Högskolan Dalarnas magisterprogram inom destinationsutveckling har ca 40 studerande varit på studiebesök i SITE regionen. Deras kunskaper och analys bidrar till ett förbättrat beslutsunderlag och en hållbar destinationsutveckling.

X-jobb
SITE Destination erbjuder högskolestuderande möjlighet att skriva uppsatser om frågor som berör destinationsutveckling i SITE-regionen. Hittills har studerande valt att skriva om Artificial snow production in winter sport destinations, Pilotprojekt Drevfjällen, vägen till en hållbar regional utveckling och Turism och samarbeten i gränsregionala områden – en studie om hinder och möjligheter i SITEregionen.

Entreprenörskap
SITE fokuserar även på entreprenörskap. Säsongare, studerande och lokalinvånare i kommunerna får möjlighet att ta del av en företagarskola och inspirerande föreläsning under en entreprenörhelg. Den första entreprenörshelgen gick av stapeln i mars 2012 (se blogginlägg) och den andra i januari 2013 (se sammanfattning samt utvärdering ). . Den tredje och sista Entreprenörshelgen går av stapeln 24-26 januari 2014.

 

Hållbar utveckling

I augusti 2012 genomförde ÅF en regionanalys av SITE-kommunerna med fokus på samhällsbyggnad. Regionanalysen kommer att användas som underlag för beslut om utvecklingen av en funktionell region. Klicka på Regionanalys SITE 20120816 för att ta del av rapporten.

Om projektet

Gränskommunerna Malung-Sälen och Älvdalen i Sverige, samt Trysil och Engerdal i Norge har en politisk överenskommelse att tillsammans vidareutveckla Sälen, Idre, Trysil och Engerdal till en hållbar världsdestination med helårsturism som huvudnäring. SITE Destination ska implementera denna överenskommelse.

SITE Destinations syfte är att skapa samarbetsprocesser mellan gränskommunerna för att stärka regionen som internationell turistdestination. Genom att utforma former för dialog mellan beslutstagare, tjänstemän, näringsliv och den akademiska världen ska man ta del av varandras erfarenheter och identifiera gemensamma lösningar. För att förankra långsiktiga beslut bland allmänheten kommer projektet att föra en öppen dialog med invånarna.

För ökad genomslagskraft kommer SITE Destination att samarbeta med närliggande utvecklingsprojekt, till exempel Sälen-Trysil Airport som arbetar med att få till stånd en internationell charterflygplats och Green 2020 som stöttar skidanläggningars arbete med att minska deras energiförbrukning.

 
Webbdesign av Mediaverket