Arkiv
En historisk resa med fyra kommunstyrelser från två länder

2014-01-17

Den 5 oktober 2010 träffades kommunalråden i Älvdalen, Malung-Sälen, Trysil och Engerdal för att diskutera möjligheterna till ett samarbete. SITE Destination, interregprojektet som påbörjades i juni 2011, har genom extern finansiering möjliggjort satsningen där fyra kommuner försöker tillsammans, genom sin offentliga verksamhet, skapa förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas till en helårsindustri.
 
Under projekttiden har kommunchefer, rådmän, kommunalråd, ordförende och näringslivschefer träffats regelbundet. SITE-teamet har även informerat i kommunfullmäktige och på möten med kommunala arbetsgrupper samt på inbjudan hos politiska partier. För att ytterligare informera och förankra organiserade SITE en studieresa för kommunernas styrelser. Att samordna fyra kommunstyrelser kräver planering. Redan i februari 2013 påbörjades arbetet med studieresan. Det gav dock ett bra resultat då det var en nästintill fulltalig styrka som deltog i resan den 14-15 januari.
 
Resan inleddes på Ski Lodge i Sälen. SITE hälsade välkomna med en lägesbeskrivning av projektet. Malung-Sälens kommunalråd Kurt Podgorski och Näringslivschef Maggie Grundén presenterade Malung-Sälens kommun och dess syn på ett framtida SITE-samarbetet. Vikten av att fortsätta samarbeta lyftes fram då kommunerna har gemensamma utmaningar bland annat med en sjunkande befolkning, glest befolkat på stora ytor, säsongsbetonad turism och ansvar för fungerande infrastruktur för besöksnäringen. Genom att gemensamt agera som en funktionell region ger kommunerna en möjlighet att få gehör på en regional och nationell nivå. Malung-Sälen lade även vikt vid SITEs roll som en samarbetspartner för Gränskommittén Hedmark Dalarna.

 
Presentation Malung-Sälen v2

SITEs presentation -kommunernas vägval

 
Efter presentationen var det gemensam avfärd mot Norge. Gruppen passade dock på att få en guidad tur genom Sälenfjällen med ett gemensamt stopp på Mobergsköln i Rörbäcksnäs även känd som platsen för det framtida Airport Center. Ordförende Ole Martin Norderhaug guidade deltagarna mot Trysil och hälsade välkomna väl på plats i konferenslokalen vid Mountain Resort Park Inn. Presentationen lade vikt vid Trysils historia och hur skidåkning gått från ett nödvändigt transportmedel till grunden för en livsviktig besöksnäring. Deltagarna fick en insyn i arbetet med att skapa helårsturism och vikten av att veta vilka upplevelser den ”nya” besökaren är ute efter. Undersökningar av Visit Sweden visar att den alpina åkningen utgör en relativt liten del av aktiviteter som lockar en internationell gäst; snöskovandring, kulturella upplevelser, skoteråkning, längdskidåkning och norrsken visar sig vara minst lika intressanta.
 
Guidning genom kommun

Presentation Trysil
 
Gränskomittén Hedmark-Dalarna ansvarade för eftermiddagens presentationer i Trysil. Gränskommittén, som är en samarbetsorganisation, initierades av det Nordiska Ministerrådet 2012 och är en av 12 gränskommittéer. De kommunala representanterna fick information om Gränskommitténs uppdrag att minska gränshinder och utveckla regionen med fokus på; demografiska utmaningar, en gränsöverskridande risk och sårbarhetsanalys för Hedmark, Dalarna och Värmland, hälsa, vård och omsorg samt besöksnäringen, bland annat nämndes enkäten om gränshinder som genomförts i samarbete med Företagarna i Dalarna. Övriga frågor som Gränskommittén kommer att lyfta i framtiden är natur och rovdjur, landsbygd och service samt energi.
 
För att informera om myndigheternas uppdrag, det gränsöverskridande samarbetets utmaningar och möjligheter fanns polisen från Trysil-Engerdal och Dalarna på plats tillsammans med Tullen i Östby, Landstinget och Trysil kommuns överläkare. Älvdalens kommun berättade om arbetet med sjukvård på kommunal nivå i Sverige.
 
Polisen i Trysil-Engerdal berättade om utmaningarna med att vara det minsta distriktet i Hedmark som med små resurser (endast nio poliser och närmaste arresten i Hamar) även ska ansvara för den brottslighet som besöksnäringen innebär under högsäsong när upp till 50 000 – 60 000 vistas i Trysil. Kriminaliteten innebär till stor del stöld av skidor, narkotika, våld i nöjeslivet, smuggling och ökad användning av skoteråkning i gränsområdet. Länspolismästare i Dalarna Anders Landén och Polisområdeschef Lena Ronnerstedt-Eriksson delade Trysil-Engerdals problembild med tillägg att våld i stugor, försvunna eller skadade personer på fjället samt trafiksäkerhetsarbetet är resurskrävande utmaningar som faller inom polisens ansvarsområde. På den svenska sidan har man ingen arrest i Idre men dock en i Sälen som fungerar väl under högsäsong. Utmaningen för polisen är att få gehör för den belastning som besöksnäringen innebär med ökat antal individer som vistas i fjällen där alla dagar är en ”lördag”. Till en viss del finns ett gränsnära samarbete; på strategisk nivå genom Gränsräddningsrådet, TRUST/SITE, samverkansmöten på ledningsnivå med norsk och svensk polis. Operativt samarbete finns på lokal nivå genom t ex krogkontroll.
 
En framtida flygplats och ökat antal gästnätter innebär ytterligare utmaningar; belastning på vägar påverkar trafiksäkerhet, polisen måste se över bemanning, arrestkapacitet, service (öppettider). Ett ökat antal krogar innebär att ordningsvaktsverksamheten måste ses över. Vid etablering av en internationell flygplats krävs resurser för icke Schengen- passkontroll, säkerhetskontroll, lokaler, utrustning, utbildning och stationering av personal samt ökad kapacitet i samband med större olyckor. Det krävs dock nationell involvering för att lösa problematik med att landa i Sverige och åka in i Norge.
 
Länspolismästare Dalarna och Områdeschef Malung-Sälen

Polisen Trysil Engerdal
 
Inge Emil Berg från tullen i Östby gav en översikt i arbetet som sker i Idre och Östby. Östby är enda tullkontoret på norsk sida av gränsen med öppettiderna 8-21 måndag fredag, stäng lördag, söndag öppet mellan 15-21. I Engerdal använder man Idre som inte har fasta öppettider. På båda platserna är det ett nära samarbete mellan svensk och norsk personal. Norsk personal kan t ex agera 15 km in på svensk sida. Man hanterar laglig och olaglig trafik. Det största utmaningar handlar om smuggling och droger. Vid en framtida etablering av flygplats innebär en av utmaningarna att kolla att flygresenärer inte har med sig olagliga mängder alkohol eller andra gods det är dock svårt att få gehör från en nationell nivå för de utmaningar tullkontoret står inför.
 
Även sjukvården står inför utmaningar med de krav som en besöksnäring ställer. I likhet med polisen fördelas resurser efter antal invånare skrivna, inte antal människor som vistas i kommunen. Det ställer ökade krav på personal. Jonas Carsten Jeppson, Kommuneoverlege, spesialist i allmennmedisin hos Trysil kommune gav deltagarna en insyn i den vardag som sjukvårdspersonalen står inför. Från v 51 till efter påsk är det i genomsnitt 30 000 personer / dag i Trysil, trots detta ges inga ytterligare resurser. På Trysils läkarcenter gavs förra året 26 717 konsultationer. Mer besökare ställer krav på resurser. Kännedom om riskfaktorer för skidskador är nödvändigt för dimensionering av den lokala sjukvårdens; bemanning av skidpatruller, bemanning på vårdcentral, ambulansservice, sjukhus mm. Här krävs ytterligare forskning. Ett samarbete med Sverige ses som positiv då man kan utbyta erfarenheter, kompetensutveckla och stärka beredskapen. Samarbetsmöjligheterna sågs även av Lena Freij från Landstinget Dalarna. Dag 1 avslutades med en presentation från Anna Matsson om SITEs arbete med hållbar slamhantering.
 

Jonas  Carsten Jeppson. Kommuneoverlege, spesialist i allmennmedisin, Trysil kommune

Jonas Carsten Jeppson. Kommuneoverlege, spesialist i allmennmedisin, Trysil kommune


 
Dag 2 började med ett besök hos Bryggeloftet i Engerdal där Ordförende Lars-Erik Hyllvang presenterade Engerdal och kommunens syn på det gränsöverskridande samarbetet inom SITE. Engerdal har en unik plats i SITE som med sin unika natur och höga fjäll blir det en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla helårsturism. Till skillnad från övriga kommuner har Engerdal stor sommarturism. Ett fiskekort för alla vatten inklusive nationalparken har skapat goda förutsättningar för fisketurismen att växa, för tillfället kommer 60% av besökarna för att fiska. Femundsmarka Nationalpark som med 30 specialanpassade platser är den enda nationalparken i Norge som är tillgänglig för funktionshindrade.
 

Lars Erik Hyllvang presentation Engerdal

Engerdals syn på SITE-samarbetet del 1
 
Efter Engerdal var det dags för gruppen att resa till den fjärde och sista kommunen i SITE-samarbetet – Älvdalens kommun. På Idre Fjäll hälsades deltagarna välkomna av kommunalråd Nils-Åke Norman för att sedan ta del av kommunchef Stefan Lindes presentation om Älvdalens plats i historien, bland annat porfyrens och Hagström gitarrens betydelse för utvecklingen. Även Älvdalen som plats för stora evenemang som Vasaloppet och Musik och Motor lyftes fram. Näringslivssamordnare Karin Ardefelt berättade om de små företagens betydelse för besöksnäringen och vikten av att ge dem en struktur att arbeta inom för att kunna vidareutvecklas och bli exportmogna inför en framtida flygplats. För tillfället är ca 80% av besökarna svenska gäster följt av Danmark, Tyskland, Holland och Norge.
 
Avslutningsvis fick deltagarna, genom Anne Dorte Carlson projektledare för SITE Norge, ta del av Trysil erfarenheter som en av fyra piloter för en ny certifieringsmodell för hållbara turistdestinationer i Norge. Finns intresse från Sverige är det möjligt att delta i utformningen av en gemensam skandinavisk standard då man genom SITE-samarbetet redan lagt grunden. För att lyckas krävs dock förankring politiskt samt hos besöksnäring då samarbetet mellan de två är avgörande för att lyckas. Arbetet är krävande men ett sätt att synliggöra att man arbetar med hållbarhet vilket bland annat kan ge en konkurrensfördel gentemot övriga turistdestinationer. Presentationen väckte positiva reaktioner bland åhörarna.
 
För att följa upp och utvärdera resan har kommuncheferna fått ett antal frågeställningar att diskutera med respektive kommuns politiker. Resultatet kommer att redovisas på SITEs blogg samt delvis ligga till grund för utvärdering av SITE-projektet.
 
Anne Dorte Carlson, projektledare SITE Norge

Deltagare Älvdalen
 
SITE Destination vill passa på att tacka alla som deltog i vår ”politikerresa” – politiker och tjänstemän från de fyra samarbetskommunerna, Gränskommittén Hedmark-Dalarna, representanter från polis, tull och sjukvård. Avslutningsvis vill vi passa på att tacka våra kommunalråd för deras engagemang i studieresan och det gränsöverskridande samarbetet!
 
Presentationer från resan: Presentation av Malung-Sälens kommun, Trysil kommune, Engerdal kommune, Älvdalens kommun

Gränskommittén, Landstinget Dalarna, Polisen Dalarna, Hälso och sjukvård i Älvdalen, SITEs introduktion, samt Hållbar slamhantering i SITE.Kommentarer hanteras avDisqus

Webbdesign av Mediaverket